UV-FCU-CL

Direct Call:

Product Description

Sistemi i dezinfektimit të ajrit UV-FCU-CL mund të aplikohet për dezinfektimin e ajrit në fancoil dhe njësitë e trajtimit të ajrit. (U.T.A).
 Instalimi është i thjeshtë dhe është gjithashtu e mundur që të përdoret në fan coils tashmë të instaluar dhe në punë (teknologjia e ri-instalimit në sistemet tashmë ekzistuese). 
Për pastrimin e ajrit  në njësitë e trajtimit të ajrit (ATU) rrezatohen drejtpërdrejt nga pajisja UV-FCU-CL, me rrezet UV-C, filtrat e ajrit dhe bateritë ftohëse dhe / ose lagështimi brenda ATU, për të shmangur formimin dhe rritjen e mikroorganizmave potencialisht të dëmshëm për shëndetin e njerëzve. Përdorimi i UV-FCU-CL përfaqëson një zgjidhje ekonomike dhe të besueshme për të ndaluar hyrjen e mikrobeve në dhomat sociale ose në dhomat e kontrolluara të ndotjes, përmes një instalimi të thjeshtë që është i sigurt për personelin, pasi gjithçka është e kufizuar në një rrezatim brenda kanaleve AHU, duke lejuar një kursim të konsiderueshëm në kostot e menaxhimit dhe mbrojtjen shëndetësore nga sëmundjet infektive 

UV-FCU-CL përfshin:

UV-FCU-CL punon me rrezatim të drejtpërdrejtë, me aplikimin e tij fitojmë një reduktim të fortë të mikrobeve të pranishme si në sipërfaqet e ekspozuara ashtu edhe në ajrin kalues, siç janë: Bacillus, Coli, Clostridium, Legionella, Vibrio, Salmonella, Pseu- domonas, Stafilokok, Streptokok, Virus, myk. 
 Ndezja e pajisjeve mund të menaxhohet me anë të njësive të posaçme të kontrollit (seri MASTER), të cilat mund të menaxhojnë operacione të ndryshme:
Ndezja e programuar. Eshtë e mundur të programoni kohën e rrezatimit me anë të një kohëmatës të rregullueshëm.
Fikja automatike-Një sistem sigurie fik llambat në rast të hyrjes së personelit.
Alarm -Në rast të dështimit të një ose më shumë llambave, një dritë në panel do të aktivizohet
Numëruesi i orës- Menaxhimi i zëvendësimit të llambave .

Scroll to Top